Тілдік қабілет туралы реферат

Тілдік қабілет – адамның тілді ішкі когнитивтік құрылымы ретінде, белгілі бір ережелер бойынша әрекет ететін психофизи-калық қызметтік тетік ретінде, иерархиялық қағидат бойынша ұйымдасқан және қарым-қатынасты қамтамасыз ететін қызметтік жүйе ретінде білуі. Тілдік қабілет белгіленген сипатқа ие және субъект ретінде танылмауы мүмкін. Тілдік қабілет ұғымы төмендегіше түсініледі: а) адамның homo loouens ретіндегі даму деңгейіне сай жинақталған «табиғи қалыптасқан» генетикалық тұрғыдан бері-летін туабітті қабілеттілігі (Н.Хомский, Е.Леннеберг), «фило-генетикалық мұрасы; ә) қарым-қатынастың әртүрлі жағдайларындағы интенциялар-ды тарату және тұлғаның әлеуметтену барысында қалыптасатын әлеуметтік қабілеттілігі (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, А.Р.Лурия), адамның онтогенетикалық когнитивтік даму нәтижесі (А.А.Леонтьев, А.М.Шахнарович, Е.Ф.Тарасов, Л.В.Сахарный т.б.). Тілдік қабілет мағынаға бірігетін барлық тілдік жүйені қамтиды. Тілдік қабілет баланың когнитивтік озық дамуының негізінде қалыптасады. Тілдік қабілет когнитивті жүйе ретінде тілдік қабілет базасында дамитын өзге когнитивті жүйелерден (математикалық ойлау, музыкалық қабілет) ерекшеленеді